Noteikumi par sezonas rakstura darbiem

Padomi Nodarbinātības juridiskie aspekti Darba likums Noteikumi par sezonas rakstura darbiem

Noteikumi par sezonas rakstura darbiem

Ministru kabineta noteikumi Nr.272

Rīgā 2002.gada 25.jūnijā (prot. Nr.26, 10.§)

Noteikumi par sezonas rakstura darbiem
Izdoti saskaņā ar
Darba likuma 44.panta otro daļu

 1. Noteikumi nosaka sezonas rakstura darbus, kuru veikšanai pieļaujama darba līguma noslēgšana uz noteiktu laiku.

 2. Sezonas rakstura darbi ir:

   2.1.sēja un stādīšana;
   2.2.sējumu un stādījumu kopšana;
   2.3.lopbarības sagatavošana;
   2.4.lopu ganīšana un ganību ierīkošana;
   2.5.zivkopības (arī vēžkopības) audzēšanas cikla sezonas darbu nodrošināšana;
   2.6.dīķu sagatavošana zivju vai vēžu audzēšanai;
   2.7.izaudzēto zivju vai vēžu apzvejas nodrošināšana dīķos;
   2.8.zivju vaislinieku nozvejas organizēšana, to izturēšanas un saglabāšanas vietu ierīkošana un apkalpošana;
   2.9.zivju zveja Baltijas jūras piekrastē, Rīgas jūras līcī un Latvijas iekšējos ūdeņos;
   2.10.zemes ielabošana un hidromelioratīvie darbi;
   2.11.parku, ainavas elementu, kultūrvēsturisko objektu sakopšana un graustu novākšana;
   2.12.meža sēklu plantāciju ierīkošana un kopšana;
   2.13.meža reproduktīvā materiāla ievākšana un pārstrāde;
   2.14.augsnes mehāniskā apstrāde (augsnes sagatavošana meža mākslīgai un dabiskai atjaunošanai, uguns aizsardzības joslu mineralizācija);
   2.15.meža aizsardzības darbi;
   2.16.meža ugunsgrēku dzēšana un apsardze;
   2.17.meža infrastruktūras uzturēšana, kopšana un remontdarbi;
   2.18.meža inventarizācija;
   2.19.darbi medību saimniecībā;
   2.20.darbi mežā rekreācijas objektos;
   2.21.ražas novākšana;
   2.22.ražas apstrāde;
   2.23.pludmaļu, publisko peldētavu, kempingu un atpūtas vietu uzturēšana un uzraudzība;
   2.24.darbs mazumtirdzniecības veikalos, kafejnīcās, viesnīcās un restorānos, kas darbojas tikai noteiktos gada mēnešos vai vienu sezonu;
   2.25.darbs pasažieru pārvadāšanas uzņēmumos, kuri darbojas regulāri katru sezonu;
   2.26.kurinātāja darbs;
   2.27.darbs, kas saistīts ar apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu kultūras iestādēs un to struktūrvienībās, kas apmeklētājiem atvērtas tikai noteiktos gada mēnešos;
   2.28.darbs, kas saistīts ar apmeklētāju pieņemšanu un apkalpošanu muzejos un to struktūrvienībās, lai nodrošinātu muzeja darbību laikposmā, kad ir liels apmeklētāju skaits;
   2.29.teritorijas labiekārtošana;
   2.30.ceļu būvniecība un uzturēšana;
   2.31.ar dažādu nometņu darbību saistīts darbs.

Ministru prezidents A.Bērziņš
Labklājības ministrs V.Jaksons

Noteikumi stājas spēkā ar 2002.gada 3.jūliju