Darba normatīvie akti

Darba likums

Galvenais normatīvais akts, kas nosaka darbinieka un darba devēja darba tiesiskās attiecības: darba līguma vispārīgos principus, darbinieka un darba devēja tiesības un pienākumus, darba samaksas jautājumu regulācija, darba un atpūtas laiku, darba strīdu izšķiršanas kārtību, dara attiecību izbeigšanas kārtību. Darba likuma galvenais mērķis ir nodrošināt visaptverošu juridisko struktūru darba devēju un darbinieku attiecībām.
Sīkāk »


Darba aizsardzības likums

Svarīgākais normatīvais akts darba aizsardzībā, kas nosaka galvenās prasības un principus uzņēmumu darba aizsardzības sistēmas organizēšanā. Likuma mērķis ir garantēt un uzlabot nodarbināto drošību un veselības aizsardzību darbā, nosakot darba devēju, nodarbināto un viņu pārstāvju, kā arī valsts institūciju pienākumus, tiesības un savstarpējās attiecības darba aizsardzībā.
Sīkāk »


Citi likumi

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums
Civillikums
Civilprocesa likums
Darba strīdu likums
Mikrouzņēmumu nodokļa likums
Par arodbiedrībām
Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā
Par valsts sociālo apdrošināšanu


Kas mainīsies CV‑Online pēc jauno datu aizsardzības noteikumu spēkā stāšanās?

Līgumu paraugi

wordAutora līgums
wordDarba koplīgums
wordDarba līgums
wordDarba līgums (mikrouzņēmumam)
wordUzņēmuma līgums