.NET/C# FULL-STACK DEVELOPER/ .NET/C# FULL-STACK PROGRAMMĒTĀJS

Rīga
Publicēts: 2018.02.19. Beigu termiņš: 2018.03.03.

Intrum is the industry-leading provider of Credit Management Services with a presence in 24 markets in Europe. Intrum helps companies prosper by offering solutions designed to improve cash flows and long-term profitability and by caring for their customers. To ensure that individuals and companies get the support they need to become free from debt is one important part of the company’s mission. Intrum has more than 8,000 dedicated and empathetic professionals who serve more than 100,000 companies across Europe. Intrum Global Technologies, established in Riga since 2010, is responsible for software development, maintenance and support for the company into a group level and employs more than 160 IT professionals locally.

Intrum ir kredītu menedžmenta industrijas vadošais pakalpojumu nodrošinātājs, kas pārstāvēts 24 Eiropas tirgos. Intrum palīdz kompānijām attīstīties, piedāvajot risinājumus, kas veidoti, lai uzlabotu naudas plūsmu un ilgtermiņa peļņu, rūpējas par to klientiem. Svarīga sastāvdaļa no Intrum misijas ir nodrošināt, ka privātpersonas un uzņēmumi saņem atbalstu, kas nepieciešams, lai atbrīvotos no parādiem. Intrum strādā vairāk kā 8,000 profesionāļu, kas apkalpo vairāk nekā 100,000 uzņēmumu visā Eiropā. Intrum Global Technologies Rīgā darbojas kopš 2010.gada un Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairak nekā 160 IT jomas profesionāļus.

www.intrum.com.

https://www.igt.intrum.com

.NET/C# FULL-STACK DEVELOPER/ .NET/C# FULL-STACK PROGRAMMĒTĀJS

We are currently recruiting .Net/ C# full –stack Developer to join the team in Riga. The team is a part of Intrum Global Technologies and is responsible for Credit Management Application development and maintenance for various countries.

Requirements: 

 •  Experience in .NET programming (C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Web Api, WCF); 
 •  Knowledge of relational data bases (preferable: MySQL, MS SQL); 
 •  Experience with DAL/ORM frameworks (Entity Framework); 
 •  Experience with Code Management tools (Git, SVN, TFS); 
 •  Good level of English –intermediate or higher. 
 •  Ability and desire to work as a team player. 


Seen as advantage: 

 • Web development skills (JavaScript, CSS, HTML, XML, jQuery, Bootstrap); 
 • Experience with Knockout JS, Angular JS 
 • Experience with dependency Injection frameworks (Castle Windsor) 
 • Experience with unit-tests (NUnit, XUnit); 
 • Analytical skills and ability to turn concept into working solution; 

Responsibilities:

 • Maintenance of existing features and development of new features;
 • Work closely with business and other team members to ensure high quality and timely product delivery;
 • Propose enhancements to existing solution and apply new technologies.

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Company events;
 • Sport activities;
 • Accumulative life insurance program.

Application procedure:

To apply please send your CV written in Latvian or English by clicking "Apply".

 

Aicinām pievienoties komandai .NET/C# full-stack programmētāju. Komanda ir daļa no Intrum Global Technologies programmatūras izstrādes centra Rīgā, kas atbild par  kredītu pārvaldības, uzraudzības sistēmu izstrādi un uzturēšanu dažādās valstīs.

Prasības:

 • Pieredze .Net programmēšanā (C#, ASP.NET MVC, ASP.NET Web Api, WCF); 
 • Zināšanas par saistītām datu bāzēm (vēlams: MySQL, MS SQL); 
 • Pieredze ar DAL/ORM ietvariem (Entity Framework)
 • Pieredze ar Code Management rīkiem (Git, SVN, TFS);
 • Labas angļu valodas zināšanas (gan mutiski, gan rakstiski);
 • Spēja un vēlme sastrādāties komandā.

Papildprasmes:

 • Web izstrādes prasmes (JavaScript, CSS, HTML, XML, jQuery, Bootstrap); 
 • Pieredze ar Knockout JS, Angular JS;
 • Pieredze ar dependency Injection ietvariem (Castle Windsor);
 • Pieredze ar unit-tests (NUnit, XUnit);
 • Spēja analizēt un konceptu pārvērst strādājošā risinājumā;

Atbildības jomas:

 • Esošās sistēmas uzturēšana un jaunas funkcionalitātes izstrāde;
 • Strādāt cieši kopā ar biznesu un citiem komandas biedriem, lai nodrošinātu augstu kvalitāti un laicīgu projekta izpildi;
 • Ieteikt uzlabojumus jau esošajiem risinājumiem un pielietot jaunas tehnologijas.

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus;
 • Sporta aktivitātes;
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV latviešu, angļu vai krievu valodā sadaļā "pieteikties".

Visas uzņēmuma Intrum Global Technologies vakances
Tulkot darba sludinājumu

Aizpildiet, lai kandidētu uz vakanci:

Ienākt