BUSINESS ANALYST/BIZNESA ANALĪTIĶIS/-E

Riga
Published: 19/02/2018 Deadline: 30/03/2018

Intrum is the industry-leading provider of Credit Management Services with a presence in 24 markets in Europe. Intrum helps companies prosper by offering solutions designed to improve cash flows and long-term profitability and by caring for their customers. To ensure that individuals and companies get the support they need to become free from debt is one important part of the company’s mission. Intrum has more than 8,000 dedicated and empathetic professionals who serve more than 100,000 companies across Europe. Intrum Global Technologies, established in Riga since 2010, is responsible for software development, maintenance and support for the company into a group level and employs more than 160 IT professionals locally.

Intrum ir kredītu menedžmenta industrijas vadošais pakalpojumu nodrošinātājs, kas pārstāvēts 24 Eiropas tirgos. Intrum palīdz kompānijām attīstīties, piedāvajot risinājumus, kas veidoti, lai uzlabotu naudas plūsmu un ilgtermiņa peļņu, rūpējas par to klientiem. Svarīga Intrum misijas sastāvdaļa ir nodrošināt atblastu privātpersonām un uzņēmumiem, lai atbrīvotos no parādiem. Intrum strādā vairāk kā 8,000 profesionāļu, kas apkalpo vairāk nekā 100,000 uzņēmumu visā Eiropā. Intrum Global Technologies Rīgā darbojas kopš 2010.gada un Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairak nekā 160 IT jomas profesionāļus.

www.intrum.com.

https://www.igt.intrum.com

BUSINESS ANALYST/BIZNESA ANALĪTIĶIS/-E

Intrum Global Technologies is looking for Business analyst responsible for working together with business representatives to define requirements, determine solution and system implementation. The team is a part of Intrum Glogal Technologies and the project delivers substantial change in accounts receivable management within the Group. The software that is being developed and implemented within the project utilizes the most recent technology framework, focused on delivery of well-defined and highly efficient end user experience and underlying processes to secure operations in the long run.

Requirements:

Previous experience in: 

 • software development (Business Analysis, System Analysis, Testing) 
 • business and system requirements definition (Functional Specifications, Gap Analysis, Use Cases, User Stories, Storyboard) 
 • solution proposals 
 • working with financial software. 

Skills in: 

 • Business Process definition 
 • System requirements definition 
 • Data structure analysis 
 • User experience and user interface.

Knowledge of:

 • Software development processes 
 • Proactive, accurate and detail oriented 
 • Very good negotiation skills (to obtain agreement both with Line of Business and Development Team) 
 • Very good English 
 • Alignment with Financial Services industry (Payment/Invoice processing, Banking, Insurance) .

An advantage would be if a candidate has: 

 • Experience with development, implementation and testing of Enterprise systems 
 • Experience in Agile Scrum methodology 
 • Experience or highly developed interest in UX/UI.

Responsibilities:

 • Collaborate with Line of Business representatives and Super Users in order to understand requirements and propose solutions 
 • Collaborate with Developers (Riga) to transition requirements into development as well as to understand available technologies and implementation restrictions 
 • Accept functional requirements ownership and participate in system architecture definition 
 • Analyse existing features and functionalities in legacy application, analyse database structure and assits with data migration mapping 
 • Specify requirements, implementation options, processes, logic, use cases and propose user experience definition and user interface; obtain full understanging and sign-off with both end users and developers 
 • Follow up with developers during implementation to ensure requirements are developed as requested 
 • Test and verify delivered: applications, interfaces, reports, data migration results and other components 
 • Organize and lead demo meetings and acceptance testing 
 • Assist with incident investigation during production.

We offer:

 • International experience
 • Very stable, professional and friendly environment
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.)
 • Professional trainings
 • Company events
 • Sport activities
 • Accumulative life insurance program.

Application procedure:

To apply please send your CV written in Latvian or English by clicking "Apply".

Intrum Global Technologies aicina darbā biznesa analītiķi, kas sadarbībā ar biznesa pārstāvjiem definētu prasības, noteiktu risinājumus un nodrošinātu sistēmas ieviešanu komandā, kas veic darbu pie Intrum Justitia Grupas klientu norēķinu pārvaldības risinājuma. Programmatūras veidošanai, kas tiek izstrādāta projekta gaitā, tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, kā arī vērsta uzmanība uz skaidri definētu un efektīvu lietotāja pieredzi un pamata procesiem, lai nodrošinātu sistēmas lietojamību ilgtermiņā.

Prasības:

Iepriekšējā pieredze:

 • Darbā ar programmatūras izstrādi (Biznesa analīze, Sistēmu analīze, Testēšana)
 • Biznesa un sistēmu prasību definēšana (funkcionālas specifikācijas, trūkumu analīzi, lietošanas piemērus, lietotājstāstus)
 • Risinājumu piedāvāšanā
 • Darbā ar finansu programmatūru.

Prasmes:

 • Biznesa Procesu definēšanā
 • Sistēmas parasību definēšanā
 • Datu struktūras analīzē
 • Lietotāju pieredzes un lietotāju saskarnes prasmes.

Zināšanas par:

 • Programmatūras izstrādes procesiem;
 • Proaktīvs, precīzs un orientēts uz detaļām
 • Ļoti labas sarunu vešanas prasmes (lai panāktu vienošanos starp biznesa pusi un izstrādes komandu)
 • Ļoti labas angļu valodas zināšanas
 • Izpratne par finanšu pakalpojumu industriju (maksājumu/ rēķinu procesēšana, banku darbības, apdrošināšana).

Priekšorcības kandidātiem ar:

 • Pieredzi uzņēmumu sistēmu izstrādē, ieviešanā un testēšanā
 • Pieredzi ar Agile Scrum metodoloģiju
 • Pieredzi vai lielu interesi par lietotāju pieredzi/lietotājsaskarnēm.

Atbildības:

 • Sadarboties ar Biznesa pārstāvjiem un Super-lietotājiem, lai izprastu prasības un piedāvātu risinājumus
 • Sadarboties ar programmētājiem, lai nodotu prasības izstrādei, kā arī izprastu pieejamās tehnoloģijas un ieviešanas ierobežojumus
 • Uzņemties atbildību par funkcionālajām prasībām un piedalītos sistēmas arhitektūras definēšanā
 • Analizēt esosās iezīmes un funkcionalitātes iepriekšējā lietotājprogrammā, analizēt datubāzes stuktūru un sniegt atbalstu datu migrācijas kartēšanā
 • Noskaidrot prasības, ieviešanas iespējas, procesus, loģiku, lietošanas piemērus un piedalīties lietotāju pieredzes un lietotājsaskarnes definēšanā;  iegūt pilnvērtīgu izpratni un apstiprinājumu gan biznesa lietotāju, gan izstrādātāju puses.
 • Sekot līdzi izstrādātājiem ieviešanas laikā, lai nodrošinātu, ka prasības tiek izstrādātas sakaņā ar pieprasījumiem;
 • Testēt un pārbaudīt piegādāts aplikācijas, lietotājsaskarnes, atskaites, datu migrācijas rezultātus un citas komponentes
 • Organizēt un vadīt demo tikšanās un pieņemšanas testēšanu
 • Sniegt atbalstu produkcijas vides incidentu izmeklēšanā.

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • Profesionālās apmācības
 • Kompānijas rīkotus pasākumus
 • Sporta aktivitātes
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV latviešu, angļu vai krievu valodā sadaļā "pieteikties".

All job ads from Intrum Global Technologies 
Translate job ad

Please fill in to apply:

Log in