JAVA DEVELOPER/ JAVA PROGRAMMĒTĀJS

Riga
Published: 14/02/2018 Deadline: 28/02/2018

Intrum is the industry-leading provider of Credit Management Services with a presence in 24 markets in Europe. Intrum helps companies prosper by offering solutions designed to improve cash flows and long-term profitability and by caring for their customers. To ensure that individuals and companies get the support they need to become free from debt is one important part of the company’s mission. Intrum has more than 8,000 dedicated and empathetic professionals who serve more than 100,000 companies across Europe. Intrum Global Technologies, established in Riga since 2010, is responsible for software development, maintenance and support for the company into a group level and employs more than 160 IT professionals locally.

Intrum ir kredītu menedžmenta industrijas vadošais pakalpojumu nodrošinātājs, kas pārstāvēts 24 Eiropas tirgos. Intrum palīdz kompānijām attīstīties, piedāvajot risinājumus, kas veidoti, lai uzlabotu naudas plūsmu un ilgtermiņa peļņu, rūpējas par to klientiem. Svarīga sastāvdaļa no Intrum misijas ir nodrošināt, ka privātpersonas un uzņēmumi saņem atbalstu, kas nepieciešams, lai atbrīvotos no parādiem. Intrum strādā vairāk kā 8,000 profesionāļu, kas apkalpo vairāk nekā 100,000 uzņēmumu visā Eiropā. Intrum Global Technologies Rīgā darbojas kopš 2010.gada un Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairak nekā 160 IT jomas profesionāļus.

www.intrum.com.

https://www.igt.intrum.com

JAVA DEVELOPER/ JAVA PROGRAMMĒTĀJS

We are currently recruiting Java developer with good Java knowledge to join the team in Riga.  Java Developer is responsible for developing applications - Data processing using MapReduce, Spark  and SQL. As well as streaming applications (Kafka) and REST endpoint implementation.

Requirements:

 • 4+ years experience in Java EE or Spring; 
 • Knowledge of  SQL; 
 • Experience with GIT system; 
 • Working experience with Maven tool; 
 • Good knowledge of English (spoken/written).

Advantage if you have knowledge of:

 • Map Reduce, Spark;
 • Java Script and Angular;
 • CI tools;
 • Shell scripts. 

Responsibilities:

 • Contribute to the information systems development and maintaining effort;
 • Independently write and improve high complexity programs;
 • Contribute to the technical design development effort;
 • Provide best practice, insights and/or expertise to other developers. 

Opportunity:

 • Mainly development of new code (almost no support for legacy code);
 • Modern framework -  spring and spring-boot;
 • Writing code for Massive Parallel Processing;
 • Big data technologies - Hadoop ecosystem.

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Company events;
 • Sport activities;
 • Accumulative life insurance program.

Application procedure:

To apply please send your CV written in Latvian or English by clicking "Apply".

 

 

Aicinām pievienoties komandai Java programmētaju ar labām Java zināšanām. Java programmētājs ir atbildīgs par aplikāciju izstrādi. Kas sevī ietver datu procesēšanu izmantojot Map Reduce, Spark un SQL. Tāpat arī aplikāciju straumēšanu (Kafka) un REST parametru ieviešanu.

Prasības:

 • Vismaz 4 gadu pieredze ar Java EE vai Spring;
 • SQL zināšanas;
 • Pieredze darbā ar GIT sistēmu;
 • Pieredze darbā ar Maven rīku;
 • Labas angļu valodas zināšanas (gan mutiski, gan rakstiski).
   

Priekšrocības kandidātiem ar pieredzi:

 • Map Reduce un/vai Spark;
 • Java Script un Angular;
 • CI instrumentiem;
 • Shell skriptiem.

Atbildības jomas:

 • Veicināt Informācijas sistēmu izstrādi, uzturot augstu līmeni;
 • Patstāvīgi rakstīt un uzlabot augstas sarežģītības programmas;
 • Piedalīties tehniskā dizaina izstrādē;
 • Nodrošināt ieskatu un/vai ekspertīzi ar labāko praksi citiem programmētājiem.

Iespējas:

 • Jauna koda rakstīšana (projekts bez uzturēšanas vai sena koda);
 • Modernie rīku pielietošana – spring un spring-boot;
 • Koda paredzmais lietojums Massive Parallel Processing;
 • Big data tehnoloģija – Hadoop ekosistēma.

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus;
 • Sporta aktivitātes;
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV latviešu, vai angļu valodā sadaļā "pieteikties".

All job ads from Intrum Global Technologies 
Translate job ad

Please fill in to apply:

Log in