.NET/C# DEVELOPER/ .NET/C# PROGRAMMĒTĀJS

Rīga
Published: 21/02/2018 Deadline: 28/02/2018

Intrum is the industry-leading provider of Credit Management Services with a presence in 24 markets in Europe. Intrum helps companies prosper by offering solutions designed to improve cash flows and long-term profitability and by caring for their customers. To ensure that individuals and companies get the support they need to become free from debt is one important part of the company’s mission. Intrum has more than 8,000 dedicated and empathetic professionals who serve more than 100,000 companies across Europe. Intrum Global Technologies, established in Riga since 2010, is responsible for software development, maintenance and support for the company into a group level and employs more than 160 IT professionals locally.

Intrum ir kredītu menedžmenta industrijas vadošais pakalpojumu nodrošinātājs, kas pārstāvēts 24 Eiropas tirgos. Intrum palīdz kompānijām attīstīties, piedāvajot risinājumus, kas veidoti, lai uzlabotu naudas plūsmu un ilgtermiņa peļņu, rūpējas par to klientiem. Svarīga sastāvdaļa no Intrum misijas ir nodrošināt, ka privātpersonas un uzņēmumi saņem atbalstu, kas nepieciešams, lai atbrīvotos no parādiem. Intrum strādā vairāk kā 8,000 profesionāļu, kas apkalpo vairāk nekā 100,000 uzņēmumu visā Eiropā. Intrum Global Technologies Rīgā darbojas kopš 2010.gada un Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairak nekā 160 IT jomas profesionāļus.

www.intrum.com.

https://www.igt.intrum.com

.NET/C# DEVELOPER/ .NET/C# PROGRAMMĒTĀJS

We are currently recruiting .Net/ C# Developer to join the team in Riga. The team is a part of Intrum Global Technologies and is responsible for Credit Management Application development and maintenance for various countries.

Requirements:

 • Software development experience in .NET for at least 4 years;
 • Experience with Entity Framework and relational database design principles;
 • Experience with ASP.NET Web API;
 • Experience with TDD approach;
 • Good English language knowledge (both written and spoken);
 • Good understanding of object oriented programming design principles;
 • Ability and desire to work as a team player.

Seen as advantage:

 • Experience with multi-tenant software development is an advantage;
 • Experience with front-end technologies is an advantage.

Responsibilities:

 • Maintenance of existing features and development of new features including, but not limited to - better multi-tenancy support, notification solution, security improvements and new feature development;
 • Work closely with business and other team members to ensure high quality and timely product delivery;
 • Propose enhancements to existing solution and apply new technologies.

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Company events;
 • Sport activities;
 • Accumulative life insurance program.

Application procedure:

To apply please send your CV written in Latvian or English by clicking "Apply".

 

Aicinām pievienoties komandai .NET/C# programmētāju.  Kolēģi ir daļa no Intrum Global Technologies programmatūras izstrādes centra Rīgā, kas atbild par  kredītu pārvaldības, uzraudzības sistēmu izstrādi un uzturēšanu dažādās valstīs.

Prasības:

 • Vismaz četru gadu pieredze .Net programmēšanā;
 • Pieredze ar Entity Framework un relāciju datu bāzes dizaina principiem;
 • Pieredze ASP.NET Web API izstrādē;
 • Izstrādes pieredze pēc TDD principiem;
 • Labas angļu valodas zināšanas (gan mutiski, gan rakstiski);
 • Spēja un vēlme sastrādāties komandā.

Papildprasmes:

 • Pieredze ar multi-tenant programmatūras izstrādi tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Pieredze ar klienta lietojumprogrammas tehnoloģijām tiks uzskatīta par priekšrocību.

Atbildības jomas:

 • Esošās sistēmas uzturēšana un jaunas funkcionalitātes izstrāde, tai skaitā, multi-tenancy atbalsts, paziņojumu sistēmu risinājumi, drošības uzlabojumi un jaunas funkcionalitātes izstrādes;
 • Strādāt cieši kopā ar biznesu un citiem komandas biedriem, lai nodrošinātu augstu kvalitāti un laicīgu projekta izpildi;
 • Ieteikt uzlabojumus jau esošajiem risinājumiem un pielietot jaunas tehnologijas.

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus;
 • Sporta aktivitātes;
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV latviešu, angļu vai krievu valodā sadaļā "pieteikties".

All job ads from Intrum Global Technologies 
Translate job ad

Please fill in to apply:

Log in