DATA SCIENTIST/ DATU ZINĀTNIEKS/-CE

Rīga
Published: 15/12/2017 Deadline: 31/12/2017

Intrum Justitia Software Development Centre, located in Riga, is responsible for software development and maintenance for Intrum Justitia Group needs. Intrum Justitia Group - Europe's leading credit management and financial services provider, located in 21 European country with approximately 3 850 employees and more than 75,000 clients world-wide.

Intrum Justitia Software Development atrodas Rīgā un atbild par programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu Intrum Justitia grupas vajadzībām.Intrum Justitia ir vadošais Eiropas kredītu pārvaldības un finansiālo pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas 21 Eiropas valstī. Kompānijā kopumā strādā aptuveni 3 850 darbinieku, tai ir vairāk kā 75 000 klientu visā pasaulē.

http://www.intrum.com

DATA SCIENTIST/ DATU ZINĀTNIEKS/-CE

Intrum Justitia Software Development Centre is looking for Data Scientist to support the company in automating the processes and improve process efficiency, and work on innovating new products and services. 

Skills or traits that are good to have (or desire to develop): 

 • Academic degree in a relevant discipline, Master Degree preferred or higher, i.e. Data Science, mathematics, statistics or engineering ;
 • Statistical programming (R or Python, some SQL); 
 • Knowledge base in machine learning (Generalized Linear Models, their analysis, interpretation and limitations and battling the overfitting);
 • Experience in cleaning and reshaping the data in form that can be used in predictive models (feature engineering, transformation, imputation, normalization, scaling); 
 • General scientific thinking (setting up experiments, hypothesis testing and ability to convey your findings with at most three attempts); 
 • Endless curiosity (know how to learn new stuff, reading scientific papers, publications and forum posts and generally know how to google stuff you don't know yet); 
 • Ability to form the right question (translating business problems into data questions to be tested) and have a strong business sense; you must be able to balance business needs with data science stringency;
 •  Interested in automation and following discussions on AI related issues;
 •  Strong communication skills in English (written and spoken), ability to explain complex     topics in a way that non-specialists can understand ;
 •  Experience in financial services or credit management sector is a plus. 

Responsibilities:

 • Validate statistical models and decision logic to support Operations management initiatives
 • Develop statistical techniques, sampling procedures, and scoring algorithms.
 • Support the business in proposing new ideas and guide them towards their ultimate goal.

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Possibility to work from home occasionally;
 • Team building events and sport activities.
 • Accumulative life insurance program.

Application procedure:

To apply send your CV in Latvian or English till 30/12/2017

 

Intrum Justitia Software Development Centre aicina darbā Datu zinātnieku, kurš nodrošinātu atbalstu uzņēmuma procesu automatizēšanā, uzlabotu procesu efektivitāti un strādātu ar jaunu produktu un pakalpojumu uzlabošanu.

Vēlamās prasmes un īpašības (vai kuras ir vēlme attīstīt): 

 • Akadēmiskā izglītība, vēlams Maģistra grāds vai augstāka izglītība šādās jomās – Datu zinātne, Matemātika, Statistika vai Inženierzinātnē;
 • Statistiskā programmēšana (R vai Python, pamatzināšanas SQL); 
 • Pamatzināšanas mašīnmācīšanā (Lineārie modeļi, to analīze, interpretācija un ierobežojumi); 
 • Pieredze datu aptrādē un pārveidošanā uz formātu, kas pielietojams prognozēšanas modeļos (jaunu mainīgo izstrāde, pārveidošana, aizvietošana, normalizēšana, mērogošana); 
 • Vispārīga zinātniskā domāšana (eksperimentu izveide, hipotēžu pārbaude un spēja izskaidrot savus atklājumus vismaz ar trešo mēģinājumu);
 • Nebeidzama ziņkāre (mācēt apgūt jaunas tehnoloģijas, lasīt zinātniskus žurnālus, rakstus, publikācijas un forumu ziņas kā arī kopumā izprast, kā izmantojot interneta resursus atrast lietas, kas vēl nav zināmas);
 • Spēja noformulēt pareizus jautājums (biznesa problēmu pārtulkot datu valodā); 
 • Ieinteresētība automatizācijas procesos un diskusijās par mākslīga intelekta jautājumiem;
 • Labas mutiskas un rasktiskas komunikācijas prasmes; izcilas angļu valodas zināšanas un spēja izskaidrot sarežģītus tematus tā, lai tos spētu saprast arī cilvēki, kas nav šīs jomas speciālisti.
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze finanšu vai kredītu pārvaldības sektorā.

Atbildības jomas:

 • Pārbaudīt un apstiprināt statistikas modeļus un lēmumu pieņemšanas loģiku, lai atbalstītu un īstenotu atbalsta darbību vadības iniciatīvas. / atbalstīt un īstenot jaunas iniciatīvas (?)
 • Izstrādāt statistiskas tehnikas, veikt atlases procedūras un algoritmu vērtēšanu.
 • Atbalstīt uzņēmumu, piedāvājot jaunas idejas un virzot uz gala mērķa sasniegšanu.

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus un sporta aktivitātes;
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV latviešu vai angļu valodā līdz 30/12/2017.

All job ads from Intrum Justitia Software Development Centre 
Translate job ad

Please fill in to apply:

Log in