DWH/BI DEVELOPER/ DWH/BI PROGRAMMĒTĀJS

Riga
Published: 15/12/2017 Deadline: 31/12/2017

Intrum Justitia Software Development Centre, located in Riga, is responsible for software development and maintenance for Intrum Justitia Group needs. Intrum Justitia Group - Europe's leading credit management and financial services provider, located in 21 European country with approximately 3 850 employees and more than 75,000 clients world-wide.

Intrum Justitia Software Development atrodas Rīgā un atbild par programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu Intrum Justitia grupas vajadzībām.Intrum Justitia ir vadošais Eiropas kredītu pārvaldības un finansiālo pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas 21 Eiropas valstī. Kompānijā kopumā strādā aptuveni 3 850 darbinieku, tai ir vairāk kā 75 000 klientu visā pasaulē.

http://www.intrum.com

DWH/BI DEVELOPER/ DWH/BI PROGRAMMĒTĀJS

Intrum Justitia Software Development Centre is looking for DWH/BI developer to join the team in Riga. 

Required skills:

 • Understanding about data warehouse (dimensional) modelling concepts;
 • Knowledge about ETL principles and best practices;
 • Work experience with DWH and ETL`s;
 • SQL knowledge;
 • Ability and desire to work as a team player; 
 • Good command of English both written and verbal. 

Desired skills:

 • Work experience with ETL tools like Pentaho, Informatioca, OWB/ODI etc;
 • Knowledge of Linux OS and Bash scripting;
 • Experience with QlikSense;
 • Experience with any BI tool: QlikView, SAP BO prefered;
 • Knowledge about BigData integration with BI.

Responsibilities:

 • DWH development and maintenance using ETL tools and PL/SQL;
 • Business requirement analysis proposal of technical solutions;
 • Cooperation with team members to ensure solution availability for business. 

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Company events;
 • Sport activities;
 • Accumulative life insurance program.

Application procedure:

To apply send your CV  in Latvian, English or Russian by 31/12/2017.

Intrum Justitia Software Development Centre aicina pievienoties komandai DWH/BI programmētāju.

Nepieciešamās prasmes:

 • Izpratne par datu noliktavu modelēšanas konceptiem; 
 • Zināšanas par ETL principiem un labajām praksēm;
 • Pieredze darbā ar DWH un ETL;
 • Zināšanas par SQL;
 • Spēja un vēlme sastrādāties komandā;
 • Labas angļu valodas zināšanas (gan rakstiskas, gan mutiskas).

Desired skills:

 • Pieredze darbā ar ETL rīkiem, piemēram, Pentaho, Informatioca, OWB/ODI u.c.;
 • Zināšanas par Linux OS un Bash skriptiem;
 • Pieredze darbā ar QlikSense;
 • Pieredze darbā ar jebkuru BI rīku, vēlama pieredze ar QlikView, SAP BO ;
 • Zināšanas par BigData integrāciju ar BI.

Atbildības jomas:

 • DWH izstrāde un uzturēšana izmantojot ETL rīkus un PL/SQL;
 • Biznesa prasību analīze un tehnisko risinājumu piedāvājumi;
 • Sadarbība ar komandas biedriem, lai nodrošinātu risinājumu pieejamību biznesam.

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus;
 • Sporta aktivitātes;
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV latviešu, angļu vai krievu valodā līdz 31/12/2017.

All job ads from Intrum Justitia Software Development Centre 
Translate job ad

Please fill in to apply:

Log in