FULLSTACK .NET DEVELOPER/ .NET PROGRAMMĒTĀJS

Riga
Published: 15/12/2017 Deadline: 31/12/2017

Intrum Justitia Software Development Centre, located in Riga, is responsible for software development and maintenance for Intrum Justitia Group needs. Intrum Justitia Group - Europe's leading credit management and financial services provider, located in 21 European country with approximately 3 850 employees and more than 75,000 clients world-wide.

Intrum Justitia Software Development atrodas Rīgā un atbild par programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu Intrum Justitia grupas vajadzībām.Intrum Justitia ir vadošais Eiropas kredītu pārvaldības un finansiālo pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas 21 Eiropas valstī. Kompānijā kopumā strādā aptuveni 3 850 darbinieku, tai ir vairāk kā 75 000 klientu visā pasaulē.

http://www.intrum.com

FULLSTACK .NET DEVELOPER/ .NET PROGRAMMĒTĀJS

Intrum Justitia Software Development Centre is looking for Full stack .NET developer to join the team in Riga. The team is working on purchase debt investment platform development and maintenance.

Required skills:

 • Programming experience in .NET and C#; 
 • Good knowledge of  HTML, JavaScript, jQuery, KnockoutJS, CSS;
 • Experience with EntityFramework;
 • Experience with  MS SQL;
 • Experience with Unit testing;
 • Ability and desire to work as a team player; 
 • Good command of English both written and verbal. 

Responsibilities:

 • Develop new components and features per outlined design;
 • Participate in requirements clarification process with Line of Business representatives (such as product owners, application managers and super-users);
 • Propose enhancements and apply new technologies;
 • Support testing and fix identified defects;
 • Communicate and collaborate with all project team members to ensure high quality and timely product delivery;
 • Make step-by-step assessment (-s) of the finished work and keep technical documentation updated.

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Company events;
 • Sport activities;
 • Accumulative life insurance program.

Application procedure:

To apply send your CV  in Latvian, English or Russian by 31/12/2017.

Intrum Justitia Software Development Centre aicina darbā .Net programmētāju komandā, kas veic darbu pie investīciju platformas izstrādes un uzturēšanasl

Nepieciešamās prasmes:

 • Pieredze darbā ar .NET un C#; 
 • Labas HTML, JavaScript, jQuery, KnockoutJS, CSS zināšanas;
 • Pieredze darbā ar EntityFramework;
 • Pieredze darbā ar MS SQL;
 • Pieredze darbā ar Unit testing;
 • Spēja un vēlme sastrādāties komandā;
 • Labas angļu valodas zināšanas (gan rakstiskas, gan mutiskas).

​​Atbildības jomas:

 • Izstrādāt jaunas komponentes un sistēmas iespējas ņemot vērā izveidoto dizainu;
 • Piedalīties prasību noskaidrošanas procesā ar biznesa pāŗstāvjiem (tādiem kā Produkta vadītājs, Aplikācijas vadītājs vai Super-lietotājs);
 • Piedāvāt uzlabojumus un pielietot jaunas tehnoloģijas;
 • Atbalstīt testēšanu un labot noteiktās kļūmes;
 • Komunicēt un sadarboties ar visiem projekta komandas biedriem, lai nodorsinātu augstu kvalitāti un laicīgu produkta piegādi;
 • Veikt paveiktā darba novērtējumu un atjaunot tehnisko dokumentāciju.

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus;
 • Sporta aktivitātes;
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV latviešu, angļu vai krievu valodā līdz 31/12/2017.

All job ads from Intrum Justitia Software Development Centre 
Translate job ad

Please fill in to apply:

Log in