IT OPERATIONS SPECIALIST/ IT OPERĀCIJU SPECIĀLISTS

Riga
Published: 15/12/2017 Deadline: 31/12/2017

Intrum Justitia Software Development Centre, located in Riga, is responsible for software development and maintenance for Intrum Justitia Group needs. Intrum Justitia Group - Europe's leading credit management and financial services provider, located in 20 European countries with approximately 3 850 employees and more than 90,000 clients world-wide.

Intrum Justitia Software Development atrodas Rīgā un atbild par programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu Intrum Justitia grupas vajadzībām.Intrum Justitia ir vadošais Eiropas kredītu pārvaldības un finansiālo pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas 21 Eiropas valstī. Kompānijā kopumā strādā aptuveni 3850 darbinieku, tai ir vairāk kā 75 000 klientu visā pasaulē.

http://www.intrum.com

IT OPERATIONS SPECIALIST/ IT OPERĀCIJU SPECIĀLISTS

Requirements:

 • Good (above average) knowledge of English (spoken and written);
 • A focused and responsible person who is able to follow procedures and guidelines;
 • Customer-oriented communicator with a positive attitude who can keep calm under customer pressure;
 • IT degree completed or in acquisition;
 • Ability to keep track of many ongoing tasks simultaneously in a dynamic environment.

 

Additional experience that we appreciate:

 • IT Service Desk experience;
 • Experience working with Atlassian products (JIRA/Confluence);
 • Oracle database experience;
 • Scripting skills (Python, Bash, PowerShell, other);
 • MS Office Skills;
 • Additional European languages; 

 

Responsibilities:

 • Watch for incoming requests from all sources and react to them;
 • Based on the procedures, will need to look at the request and decide what should be done about it;
 • Take ownership of issues and coordinate between the teams to ensure that the issues get resolved and the customers are happy, even when they are assigned to someone else;
 • Monitor a variety of systems and interfaces, scheduled tasks and business application processes.

 

We offer:

 • International experience;
 • Very stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Company events;
 • Sport activities.

 

Application procedure:

To apply send your CV  in Latvian, English or Russian till 15/12/2017.

 

IT OPERĀCIJU SPECIĀLISTS

Nepieciešamās prasmes:

 • labas angļu valodas zināšanas;
 • Uz detaļām vērsts un precīzs, kuram var viegli sekot procedūrām un vadlīnijām;
 • Klientu orientēts ar pozitīvu attieksmi, īpaši sarežģītās situācijās;
 • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība IT jomā;
 • Spējīgs pielāgoties apstākļiem, būt elastīgs un atsaucīgs, un veikt vairākus darbus vienlaicīgi, īpaši dinamiskā vidē.

 

Papildus

 • IT Service Desk pieredze;
 • Praktiskais pielietojumus ar "Atlassian" produktiem (Jira, Confluence);
 • Ikdiena ar Oracle datu bāzēm;
 • Skriptēšanas prasmes (Python, Bash, PowerShell);
 • MS Office zināšanas.

 

Atbildības jomas:

 • Izvērtēt un apstrādāt ienākošos pieprasījumus no dažādiem avotiem;
 • Balstoties uz procedūrām, risināt ar IT saistītas problēmas;
 • Uzņemties atbildību par konkrētiem jautajumiem, koordinējot darbu starp komandā, lai ātri un efektīvi risinātu klientu problēmas;
 • Monitorēt dažādas sistēmas un saskarnes, plānotos uzdevumus un biznesa aplikāciju procesus.

 

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus;
 • Sporta aktivitātes;
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV latviešu, angļu vai krievu valodā līdz 15/12/2017.

All job ads from Intrum Justitia Software Development Centre 
Translate job ad

Please fill in to apply:

Log in