PL/SQL DEVELOPER/ PROGRAMMĒTĀJS/-A

Riga
Published: 15/12/2017 Deadline: 31/12/2017

Intrum Justitia Software Development Centre, located in Riga, is responsible for software development and maintenance for Intrum Justitia Group needs. Intrum Justitia Group - Europe's leading credit management and financial services provider, located in 20 European countries with approximately 3 850 employees and more than 75,000 clients world-wide.

 

Intrum Justitia Software Development atrodas Rīgā un atbild par programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu Intrum Justitia grupas vajadzībām.Intrum Justitia ir vadošais Eiropas kredītu pārvaldības un finansiālo pakalpojumu sniedzējs, kas atrodas 21 Eiropas valstī. Kompānijā kopumā strādā aptuveni 3850 darbinieku, tai ir vairāk kā 75 000 klientu visā pasaulē.

http://www.intrum.com

PL/SQL DEVELOPER/ PROGRAMMĒTĀJS/-A

We are currently recruiting PL/SQL developer to join the team in Riga. The team is part of Software Development Center and works on debt collection and surveillance system development and maintenance for various countries.

 

Requirements:

 • Minimum of 2 - 4 years experience as Software Developer;
 • Experience with Oracle Database and PL/SQL;
 • Understanding of database performance tuning concepts;
 • Ability to prioritize, analyze and design technical solutions;
 • Ability to communicate effectively with business in order to perform system requirements analysis;
 • Ability and desire to work as a team player;
 • Good knowledge of English (written and spoken).

Advantage if you have knowledge of:

 • Experience with Java;
 • Agile/Scrum experience;
 • Web technologies (HTML, JQuery, CSS, JS).

 

Responsibilities:

 • Implement changes in existing code (all layers from DB to GUI) using Oracle PL/SQL and Oracle Forms;
 • Work with code versioning system, resolve code conflicts;
 • Propose generic improvements and implement those;
 • Identify module refactoring needs and system renovation needs, as well as implement those together with colleagues;
 • Understand existing system functionality by analyzing code and documentation;
 • Become and act as Subject Matter Expert;
 • Complying with existing system architecture and defined standards;
 • Outline implementation concept and document technical solution;
 • Work together with Business Representatives to review requirements, identify gaps and clarify those;
 • Estimate new requirements and other system changes.

 

We offer:

 • International experience;
 • Stable, professional and friendly environment;
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.);
 • Professional trainings;
 • Possibility to work from home occasionally;
 • Team building events and sport activities.

 

To apply send your CV  in Latvian, English or Russian till 31/12/2017.

 

PL/SQL PROGRAMMĒTĀJS

Paplašinām mūsu komandu ar spēcīgu PL/SQL programmētāju. Kolēģi ir daļa no Programmatūras izstrādes centra, kas darbojas kredītu pārvaldības, uzraudzības sistēmu izstrādē un uzturēšanā dažādās valstīs.

 

Nepieciešamās zināšanas:

 • Vizmaz 2 - 4 gadu pieredze kā programmatūras izstrādes speciālistam;
 • Pieredze ar Oracle datu bāzēm un PL/SQL programmēšanu;
 • Laba izpratne par datu bāzu veiktspējas uzlabošanas pamatprincipiem;
 • Speja noteikt prioritātes, analizēt un  piedāvat efektīvākos tehniskos risinājumus;
 • Sarunu prasmes komunicēt ar biznesa pārstāvjiem, lai veiktu sistēmas prasību analīzi;
 • Būt par lielisku komandas spēlētāju;
 • Labas angļu valodas zināšanas.

 

Papildprasmes:

 • Zinašanas Java programmēšanas valodā;
 • Agile/Scrum metodoloģijas pielietošanu ikdienā;
 • Web tehnoloģiju pielietošanu (HTML, JQuery, CSS, JS).

 

Atbildības jomas:

 • Ieviest izmaiņas esošajā kodā (sākot no DB līdz GUI) izmantojot gan Oracle PL/SQL, gan Oracle Formas;
 • Strādāt ar koda paplašināšānu – versiju sistēmām, novēršot koda problēmas;
 • Piedāvāt un ieviest jaunus risinājumus;
 • Identificēt nepieciešamību pārstrādāt un atjaunot sistēmas moduļus;
 • Analizējot kodu un dokumentāciju, labi izprast esošās sistēmas
 • Kļūt un rīkoties atbilstoši  “Subject Matter” eksperta prasmēm
 • Ievērot un rīkoties atbilstoši esošās sistēmas struktūrai un noteiktajiem standartiem
 • Cieši sadarboties ar biznesa pārstāvjiem, lai pārskatītu prasības, identificētu nepilnības un piedāvātu piemērotāko risinājumu, esošās situācijas ietvaros

 

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi; 
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi;
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās apmācības;
 • Kompānijas rīkotus pasākumus;
 • Sporta aktivitātes;
 • Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas programmu.

 

Pieteikšanās procedūra:

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet CV līdz 31/12/2017.

 

All job ads from Intrum Justitia Software Development Centre 
Translate job ad

Please fill in to apply:

Log in