1 izvēlēta
Ventspils valstspils��tas pa��vald��bas iest��de ���Ventspils domes administr��cija���