3991
Fraud and Investigations Analyst/ Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas un novēršanas analītiķis /-e
3S MONEY CLUB LIMITED
Fraud and Investigations Analyst/ Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas un novēršanas analītiķis /-e
3S MONEY CLUB LIMITED
Fraud and Investigations Analyst/ Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas un novēršanas analītiķis /-e
3S MONEY CLUB LIMITED

Fraud and Investigations Analyst/ Krāpniecisku darījumu izmeklēšanas un novēršanas analītiķis /-e

3S MONEY CLUB LIMITED

Requirements for candidates

 • Bachelor's degree in a relevant field such as Criminal Justice, Forensic Accounting, or a related discipline or similar relevant experience.
 • Experience in fraud detection, investigations, or a related field.
 • Strong analytical skills with proficiency in using data analysis tools and techniques.
 • Excellent communication skills, both written and verbal, for preparing detailed reports and effectively collaborating with diverse teams.
 • Ability to handle sensitive information with discretion and maintain a high level of confidentiality.
 • Detail-oriented with a commitment to accuracy and thoroughness in investigations.
 • Determination and a goal-oriented focus.

 • Bakalaura grāds vai atbilstoša pieredze Krimināltiesībās, Kriminālistikas Grāmatvedībā vai citā saistītā jomā.
 • Pieredze krāpniecisku darījumu atklāšanā, izmeklēšanā vai saistītā jomā.
 • Spēcīgas analītiskās prasmes ar prasmi izmantot datu analīzes rīkus un metodes.
 • Izcilas komunikācijas prasmes gan rakstiski, gan mutiski, lai sagatavotu detalizētas atskaites un efektīvi sadarbotos ar dažādām komandām.
 • Spēja diskrēti strādāt ar sensitīvu informāciju un uzturēt augstu konfidencialitātes līmeni.
 • Spēja strādāt precīzi, kārtīgi un būt uz detaļām orientētam.
 • Apņēmība un mērķtiecība.

Job description

What you will be doing
 • Fraud and other financial crime detection and prevention: Utilise analytical tools and methodologies to identify and assess potential fraudulent and other financial crime activities within the organisation.
 • Investigation Management: Conduct thorough investigations into suspected fraud and other financial crime cases, collaborating with internal departments and external entities as needed.
 • Data Analysis: Analyse large datasets to identify irregular patterns, trends, or anomalies that may indicate fraudulent or other financial crime behaviour.
 • Documentation and Reporting: Prepare detailed reports outlining investigation findings, including evidence, analysis, and recommended actions. Maintain accurate records of all investigations.
 • Collaboration: Work closely with cross-functional teams, including legal, compliance, and financial crime operations teams to implement fraud and other financial crime prevention strategies and enhance overall security measures.
 • Stay Informed: Stay abreast of industry trends, emerging fraud risks, and new investigative techniques to continuously improve fraud and other financial crime prevention strategies.
 • Compliance: Ensure that all investigative activities adhere to relevant laws, regulations, and company policies.
 • Training and Awareness: Develop and deliver training programs to educate employees on financial crime and fraud awareness and prevention measures.
 
Tava loma 3S Money:
 • Krāpšanas un citu finanšu noziegumu atklāšana un novēršana: izmantot analītiskos rīkus un metodes, lai identificētu un novērtētu iespējamās krāpnieciskas un citas finanšu noziegumu darbības organizācijā.
 • Izmeklēšanas vadība: veikt rūpīgu izmeklēšanu par aizdomām par krāpšanu un citiem finanšu noziegumiem, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties ar iekšējām nodaļām un ārējām organizācijām.
 • Datu analīze: analizēt lielas datu kopas, lai noteiktu neregulāras darbības, tendences vai anomālijas, kas var liecināt par krāpniecisku vai citu finanšu noziegumu darbību.
 • Dokumentu un atskaišu sagatavošana: sagatavot detalizētas atskaites, kurās izklāstīti izmeklēšanas rezultāti, tostarp, pierādījumi, analīze un ieteicamās darbības. Uzturēt precīzu visu izmeklēšanas gaitu uzskaiti.
 • Sadarbība: cieši sadarboties ar juridiskajām, atbilstības un finanšu noziegumu operāciju komandām, lai īstenotu krāpšanas un citas finanšu noziegumu novēršanas stratēģijas un uzlabotu vispārējos drošības pasākumus.
 • Būt informētam: sekot līdzi nozares tendencēm, jauniem krāpšanas riskiem un jaunām izmeklēšanas metodēm, lai nepārtraukti uzlabotu krāpšanas un citas finanšu noziegumu novēršanas stratēģijas.
 • Atbilstība: nodrošināt, lai visas izmeklēšanas darbības atbilstu attiecīgajiem likumiem, noteikumiem un uzņēmuma politikai.
 • Apmācības un informētība: izstrādāt un nodrošināt apmācību programmas, lai izglītotu darbiniekus par finanšu noziegumiem, krāpnieciskiem darījumiem un to novēršanas pasākumiem.

About the team and company

Hybrid, option for up to 2 remote working days weekly
Fraud and other types of Financial Crime keep evolving and we are determined to keep evolving and staying one step ahead at all times. You will join the Fraud and Investigations Team and several colleagues of diverse backgrounds, specialties, and levels of experience on the daily task of keeping 3S Money safe. No day is the same as the previous. The team continues to grow as we extend our reach and develop our framework.
This position offers an exciting opportunity for a dynamic professional to contribute to the organisations security and integrity by proactively identifying and mitigating potential financial crime and fraud risks.
 
Our mission 
3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees, youll be joining a high-energy, high-impact team thats achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead. 
 
Our culture 
At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employees professional growth. 
 

Hibrīda darbs: darbs attālināti līdz pat 2 dienām nedēļā
Krāpšana un cita veida finanšu noziegumi turpina attīstīties, taču arī mēs esam apņēmības pilni turpināt attīstību un vienmēr būt soli priekšā. Tu pievienosies finanšu darījumu izmeklēšanas un novēršanas komandā, kas sastāv no kolēģiem ar dažādu izcelsmi, specialitātēm un pieredzes līmeņiem, lai ikdienā nodrošinātu 3S Money drošību. Neviena diena nebūs tāda pati kā iepriekšējā. Līdz ar kompānijas darbības paplašināšanos un procesu attīstību, komanda turpina strauji augt.
Šis amats piedāvā aizraujošu iespēju dinamiskam profesionālim sniegt ieguldījumu organizācijas drošībā un integritātē, proaktīvi identificējot un mazinot iespējamos finanšu noziegumu un krāpšanas riskus.
Mūsu misija
3S Money piedāvā maksājumu pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada, mūsu misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu vairāk nekā 190 valstīs. Tu pievienosies jaudīgam un spēcīgam uzņēmumam ar birojiem piecās valstīs un vairāk nekā 180 darbiniekiem, kas veiksmīgi nostiprinājis savu vietu tirgū un kuram ir lielas izaugsmes iespējas.
 
Mūsu kultūra
Mēs ticam personīgai attieksmei, zinātkārei un cilvēcīgai sadarbībai, nevis liekai sāncensībai. Mūsu kultūra ir caurspīdīga ar minimālu hierarhiju, un vidi, kas nodrošina katra darbinieka profesionālo izaugsmi.
Mēneša bruto algaBruto mēnesī  € 1500 - 2500

Papildu informācija:  - Beautiful new office space - 20 days holiday + public holidays - Health insurance package after probation - Biannual performance evaluation - Options in the business at 1 year anniversary

Atrašanās vieta

  Rīga, Latvija
  Audēju iela 15, Centra rajons

Darba veids

 • Pilna slodze

Prasmes

 MS Excel AML Financial Crime Fraud Data Analysis

Valodas

 •  Angļu
Kontaktpersona
Robyn Lewin
+447796975194
3S Money is an international payments platform on a mission to create a fairer financial world for businesses everywhere. We combine innovative Fintech solutions and better service levels than traditional banks. Through a single online dashboard, clients can access global payment services and local banking networks wherever in the world theyre based.

Our No Chatbot' policy means we offer real human customer support across all aspects of our cross-border payment and FX risk management services. With the freedom to send, receive, and exchange money in 190+ countries and 65+ currencies, the opportunities for global businesses are limitless.


Uzņēmuma mājaslapahttps://3s.money/

Reģistrācijas numurs40006025239

Tev varētu interesēt arī:

Kickstarter in Finance with no experience needed | SEB, Riga
SEB
Rīga

Beigu termiņš: 19.05.2024
Compliance Specialist
Earlybird Limited
Rīga
€ 1500 – 2500
Beigu termiņš: 02.05.2024
Lielo Klientu Apkalpošanas Speciālists / - E
König Distribution AS
Rīga
€ 1900 – 2200
Beigu termiņš: 22.04.2024