69
Intrum Global Technologies
IT MANAGER (DATA MANAGEMENT AREA)/ IT VADĪTĀJS (DATU PĀRVALDĪBAS JOMĀ)
Intrum Global Technologies
Intrum Global Technologies

IT MANAGER (DATA MANAGEMENT AREA)/ IT VADĪTĀJS (DATU PĀRVALDĪBAS JOMĀ)Intrum Global Technologies

IT MANAGER (DATA MANAGEMENT AREA)/ IT VADĪTĀJS (DATU PĀRVALDĪBAS JOMĀ)

Intrum is the industry-leading provider of Credit Management Services with a presence in 24 markets in Europe. Intrum helps companies prosper by offering solutions designed to improve cash flows and long-term profitability and by caring for their customers. To ensure that individuals and companies get the support they need to become free from debt is one important part of the company’s mission. Intrum has more than 8,000 dedicated and empathetic professionals who serve more than 100,000 companies across Europe. Intrum Global Technologies, established in Riga since 2010, is responsible for software development, maintenance and support for the company into a group level and employs more than 160 IT professionals locally.

Intrum ir kredītu menedžmenta industrijas vadošais pakalpojumu nodrošinātājs, kas pārstāvēts 24 Eiropas tirgos. Intrum palīdz kompānijām attīstīties, piedāvajot risinājumus, kas veidoti, lai uzlabotu naudas plūsmu un ilgtermiņa peļņu, rūpējas par to klientiem. Svarīga Intrum misijas sastāvdaļa ir nodrošināt atblastu privātpersonām un uzņēmumiem, lai atbrīvotos no parādiem. Intrum strādā vairāk kā 8,000 profesionāļu, kas apkalpo vairāk nekā 100,000 uzņēmumu visā Eiropā. Intrum Global Technologies Rīgā darbojas kopš 2010.gada un Intrum Grupas līmenī nodrošina programmatūras izstrādes, uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodarbinot vairak nekā 160 IT jomas profesionāļus.

www.intrum.com.

https://www.igt.intrum.com

Additional information

Intrum Global Technologies is looking for IT Manager with experience technical management role utilizing Agile/SCRUM.

Requirements:

 • Experience with the entire SDLC and shipping of software using Agile methodologies. 
 • High degree of competency on leading projects including: managing multiple tasks, issue/risk identification, tracking dependencies and milestones and communicating overall project status. 
 • Demonstrated ability to work with cross functional teams to drive the implementation of new features as well as resolve operational issues. 
 • Self-starter, accustomed to working in a changing environment
 • Excellent verbal and written communication skills in English and Latvian 
 • Good listener with the ability to present complex technical information clearly to varying audiences 
 • Technical IT or Business degree with overall 5+ years of IT experience, strictly 2+ recent years in a technical management role utilizing Agile/SCRUM

Responsibilities:

 • Long term strategic planning for the projects - together with Managing Director and Product Owner define and set new growth plans
 • Work with teams to achieve the best solution for the project from resource-quality-time perspective 
 • Manage relations among team members, teams, management, client
 • Manage, guide and coach the team leads in their daily work
 • Coordinate the project timeline, resources, budget with client and management
 • Monitoring of project progress and performance quality, risk management 
 • Provide high level of service - communicate with clients, clarify objectives, expenses, provide recommendations, planning new services 
 • Support recruitment process  and operational tasks
 • Agile practices - make sure that the team are following agile standards and that the clients are satisfied with their way of working

We offer:

 • International experience
 • Very stable, professional and friendly environment
 • Social security and benefits (including health insurance, etc.)
 • Professional trainings
 • Company events
 • Sport activities
 • Accumulative life insurance program.

Application procedure:

To apply please send your CV written in Latvian or English by clicking "Apply".

Intrum Global Technologies aicina darbā IT vadītāju ar pieredzi tehniskās vadības lomā izmantojot Agile/Scrum metodoloģijas.

Prasības:

 • Pieredze darbā visos programmatūras izstrādes dzīves cikla posmos un programmatūras piegādē izmantojot Agile metodoloģijas.
 • Augsta kompetence projektu vadībā, kas ietver vairāku uzdevumu vadību, problēmu un risku identificēšanu,atakarību un atskaites punktu uzskaiti un vispārēja projekta statusa komunikāciju
 • Spēja strādāt ar daudzfunkcionālām komandām, lai virzītu jaunu risinājumu īstenošanu un atrisinātu operatīvos jautājumus
 • Uzņēmīgums, spēja strādāt mainīgā vidē
 • Izcilas rakstiskās un runas prasmes latviešu un angļu valodās
 • Spēja uzklausīt un skaidri prezentēt sarežģītu tehnisko informāciju dažādām auditorijām
 • Tehniskā IT izglītība vai Ekonomikas izglītība ar vismaz 5 gadu pieredzi IT nozarē, no kuriem vismaz divi gadi tehniskā IT vadītāja lomā izmantojot Agile/Scrum

Atbildības:

 • Ilgtermiņa stratēģiskā plānošana projektu ietvaros kopā ar uzņēmuma direktoru un Produktu vadītāju nosakot jaunus attīstības plānus
 • Strātāt ar komandām, lai sasniegtu labāko risinājumu no projekta resursu, kvalitātes un laika perspektīvas
 • Vadīt komandas biedru, komandu, vadības un klientu attiecības
 • Vadīt, virzīt un sniegt padomas komandas vadītājiem ikdienas darbā
 • Koordinēt projekta termiņus, resursus un budžetu ar klientu un uzņēmuma vadību
 • Uzraudzīt projekta gaitu un rezultātu kvalitāti, kā arī risku vadību
 • Nodrošināt augstu servisa līmeni – komunikācija ar klientiem, mērķu un izmaksu  noskaidrošana, rekomendāciju sniegšana, jaunu pakalpojumu plānošana
 • Atbalsts darbinieku atalsē un operatīvajos uzdevumos
 • Agile prakses īstenošana – nodrošināt, ka komanda darbojas saskaņā ar agile standartiem un klienti ir apmierināti ar komandu darbu

 

Mēs piedāvājam:

 • Starptautisku pieredzi
 • Stabilu, profesionālu un draudzīgu darba vidi
 • Sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu
 • Profesionālās...
Vidējo atalgojumu šim amatam Jūs varat uzzināt: algas.lv.

Atrašanās vieta

  Rīga, Rīgas rajons, Latvija

Darba veids

 • Pilna slodze

Valodas

 •  Angļu
Kontaktpersona
Zane Nipere
+371 28808465

Uzņēmuma mājaslapahttp://www.intrum.com/Latvia/

Reģistrācijas numurs40103314641