NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTS/-E
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTS/-E
Inčukalna novada dome
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTS/-E

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU SPECIĀLISTS/-EInčukalna novada dome

Inčukalna novada pašvaldība Reģ.Nr. 9000068337
izsludina konkursu uz 

Inčukalna novada pašvaldības Nekustamo īpašumu speciālista amata vietu

Galvenie amata pienākumi:

1. Koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības zemes īpašumu izmantošanu,
iznomāšanu, ierādot nomas zemes jauniem nomniekiem;
2. Sagatavot lēmumu projektus un grafiskos pielikumus par pašvaldības zemju nodošanu
nomā, platību precizēšanu, zemes lietošanas mērķu noteikšanu, maiņu,
adrešu/nosaukumu piešķiršanu un maiņu, par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu u.c.
jautājumiem izskatīšanai Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas
un domes sēdēs;
3. Sekot līdzi pašvaldībā notiekošajam kadastrālās uzmērīšanas procesam, iespēju robežās
kontrolēt pašvaldības ceļu nodalījuma joslu un ielu sarkano līniju ievērošanu;
4. Veikt pašvaldībai piederošās un piekrītošās zemes regulāru apsekošanu, un,
nepieciešamības gadījumā, ierosināt pašvaldībai aktualizēt lietošanas mērķus, veidus,
informāciju par apbūvi u.tml.;
5. Veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu datu ievadīšanu NINO programmā datu
apmaiņai ar Valsts zemes dienestu tiešsaistes datu pārraides režīmā;
6. Piedalīties zemes robežu apsekošanā, uzmērīšanā. Parakstīt robežu apsekošanas un
noteikšanas aktus;
7. Pieņemt klātienē klientus, izskatīt fizisko, juridisko personu un valsts institūciju
iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības.
8. Sagatavot atbildes uz personu iesniegtajām sūdzībām, priekšlikumiem un iesniegumiem
savas kompetences ietvaros saskaņā ar novada pašvaldības vadības vai dienesta vadītāja
norādījumiem;
9. Gatavot visus nepieciešamos dokumentus Pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu
reģistrēšanai zemesgrāmatā.
10. Savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē un citi
amata pienākumi.

Prasības pretendentam:

1. Augstākā profesionālā izglītība zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā vai vides inženieru
jomā;
2. Vismaz 1 (viena) gada darba pieredze nekustamā īpašuma speciālista amatā;
3. Teicamas valsts valodas zināšanas;
4. Zemes reformas, zemes pārvaldības, zemes ierīcības jautājumus reglamentējošo
normatīvo aktu pārzināšana Labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja loģiski domāt
un analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi un uzņemties atbildību;
5. Labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar MS Office, Outlook, MicroStation, NINO
programmu un biroja tehniku.

Darba vieta: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Darba laiks: normālais darba laiks (40 stundas nedēļā)
Darba alga: bruto EUR 1382,- mēnesī

Piedāvājam:

• Atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• Profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
• Sociālās garantijas;
• Veselības apdrošināšanu pēc viena gada nostrādāšanas;
• Koplīgumā noteiktās garantijas pēc viena gada nostrādāšanas.

Motivācijas vēstuli, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt sadaļā “Pieteikties” ar norādi „Nekustamo īpašumu speciālists” vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna nov.) līdz 2021. gada 19.martam ieskaitot.

Sazināsimies tikai ar kandidātiem, kuri tiks aicināti dalībai atlases nākamajā kārtā.

Tālrunis uzziņām 67977278.