570
IT PROJECT MANAGER/IT PROJEKTU VADĪTĀJS
IT PROJECT MANAGER/IT PROJEKTU VADĪTĀJS
SoftGamings | SIA SOCRATES
IT PROJECT MANAGER/IT PROJEKTU VADĪTĀJS

IT PROJECT MANAGER/IT PROJEKTU VADĪTĀJSSoftGamings | SIA SOCRATES

Responsibilities/Pienākumi:

• Management of IT projects and development of i-gaming projects;
• Management of the project team, consisting of programmers, HTML layout designers,
designers, testers and backend developers;
• Responsibility for deadlines, functionality and project progress;
• Communication with customers and the project team;
• Estimation of man-hours required for a project (with a help of the project team members);
• Quality management of the final product (work with testers).

• IT projektu vadība un i-Gaming projektu izstrāde;
• Projekta komandas, kas ietver programmētājus, HTML izvietojuma dizainerus, dizainerus, testētājus un aizmugursistēmu izstrādātājus, vadība;
• Atbildība par gala termiņiem, funkcionalitāti un projekta progresu;
• Komunikācija ar klientiem un projekta komandu;
• Projektam nepieciešamo cilvēkstundu aprēķins (ar projekta komandas locekļu palīdzību);
• Galaprodukta kvalitātes nodrošināšana (darbs ar testētājiem).

Requirements/Prasības:

• Experience as an IT manager, project manager in IT field;
• Experience in gambling (would be considered as an advantage);
• Knowledge of technologies behind web projects;
• Knowledge of contemporary methodologies for managing development (SCRUM,
KANBAN etc.) and actual experience in applying said methodologies;
• Experience in full stack development projects;
• Understanding of principles of the work with web apps and fundamental web technologies;
• Command of programming languages, LAMP, HTML/CSS, MySQL etc. is considered an
advantage;
• Analytic mind-set and preciseness in work;
• Good communication skills;
• Free command of English and Russian languages both written and oral.

• Pieredze kā IT menedžerim, projektu vadītājam IT jomā;
• Pieredze azartspēlēs (tiks uzskatīta kā priekšrocība);
• Interneta lietotņu projektu izstrādes tehnoloģiju zināšana;
• Izstrādes vadības mūsdienu tehnoloģiju zināšana (SCRUM, KANBAN u.tml.) un faktiska pieredze minēto tehnoloģiju pielietošanā;
• Pieredze lietotņu projektu izstrādē klienta un servera pusē;
• Izpratne par darba principiem ar tīmekļa lietotnēm un fundamentālajām tīmekļa tehnoloģijām;
• Programmēšanas valodu zināšana, LAMP, HTML/CSS, MySQL u.tml. tiek uzskatīta kā priekšrocība;
• Analītisks domāšanas veids un precizitāte darbā;
• Labas komunikācijas iemaņas;
• Brīva angļu un krievu valodas pārvaldīšana rakstiski un mutiski.

We offer/ Mēs piedāvājam:

• Great opportunity to work for one of the leaders in the online gaming industry;
• Challenging and interesting work tasks;
• Training and 360° support starting from the first day;
• Competitive pay and real growth opportunities;
• Modern office, flexible start of the working day;
• Friendly team and cool teambuilding events;
• Paid lunch every working day;
• Health insurance after the probationary period.

• Lielisku iespēju strādāt viena no tiešsaistes spēļu industrijas līderiem labā;
• Izaicinoši un interesanti darba uzdevumi;
• Apmācība un 360° atbalsts, sākot no pirmās dienas;
• Konkurētspējīga alga un reālas izaugsmes iespējas;
• Moderns birojs, elastīgs darba dienas sākums;
• Draudzīga komanda un aizraujoši komandas pasākumi;
• Apmaksātas pusdienas katru darba dienu;
• Veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika.

Tev varētu interesēt arī:

IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
CV-Online Recruitment
Rīga
€ 3800
Beigu termiņš: 14.12.2022
IT PROJECT MANAGER/IT PROJEKTU VADĪTĀJS
SoftGamings | SIA SOCRATES
Rīga
€ 2000 – 4000
Beigu termiņš: 23.12.2022
Ražošanas vadītājs
Cita Lieta SIA
Rīga
€ 3000 – 4500
Beigu termiņš: 11.02.2023